Producent klejonego drewna konstrukcyjnego

Jako producent, który wytwarza drewno konstrukcyjne klejone służące do budowania szkieletów Państwa domów, bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość proponowanych materiałów oraz chcemy ręczyć za ich trwałość. Dlatego też produkcja drewna klejonego warstwowo odbywa się u nas przy wykorzystaniu wyłącznie najwyższej klasy surowców.

Po rozpiłowaniu drewna okrągłego uzyskiwane są elementy ostrokrawężne – tarcica. Powstałe podczas przetarcia resztki drewniane takie jak kora, trociny i odpady kawałkowe są w 100 % poddawane dalszemu przetwórstwu lub recyklingowi. Odpady te stanowią surowiec w produkcji mas celulozowo-papierniczych i tworzyw drzewnych, a także materiał energetyczny. Kolejnym etapem produkcji elementów konstrukcyjnych jest suszenie tworzywa w sterowanych komputerowo komorach. Wysuszona tarcica jest poddawana sortowaniu wytrzymałościowemu. Eliminacja wad w postaci pęknięć, sęków i innych niedoskonałości negatywnie wpływających na parametry mechaniczne następuje poprzez ich wycięcie. Pozbawione mankamentów elementy wykorzystywane są do produkcji długich elementów konstrukcyjnych – krótsze odcinki są łączone na długości. W zależności od wymaganej długości elementów konstrukcyjnych można zrezygnować z łączenia na długość. Ostatnim etapem jest przycięcie materiału do odpowiednich wymiarów oraz wygładzenie powierzchni. Produkcja drewna klejonego warstwowo obejmuje dodatkowo klejenie oraz dalsze etapy obróbki mechanicznej. Wszelkie operacje techniczne oraz magazynowanie odbywają się w klimatyzowanych halach, co zapobiega zmianom wilgotności oraz zapewnia stabilność wymiarową. Każdemu etapowi produkcji towarzyszy test jakości. Wyniki zakładowej kontroli produkcji (ZKP) są protokołowane i poddawane ocenie celem zagwarantowania jakości produkowanych wyrobów. Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że kupowane przez Państwa drewno klejone spełnia wszystkie kryteria jakościowe, jakie spełniać muszą surowce drzewne przeznaczane do budowy domów, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Foto

Nadzorowana jakość

Spełnienie obowiązujących regulacji prawnych daje gwarancję materiału najwyższej jakości. Obowiązujący w Europie system certyfikacji nakłada konieczność stosowania dla drewna konstrukcyjnego systemu certyfikacji 2+, jako warunek wprowadzenia materiału do obrotu. Realizacja systemu polega na kontrolach zakładu produkcyjnego, kontrolach produkcji, inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji, a także stałym nadzorze i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, której dokonuje zewnętrzna notyfikowana jednostka. Równolegle przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna związana ze wstępnym badaniem typu wyrobu, opracowaniem i stałym prowadzeniem Zakładowej Kontroli Produkcji. Prowadzenie procedur i spełnienie wymagań jest potwierdzane Deklaracją Właściwości Użytkowych. Producent drewna konstrukcyjnego certyfikowanego Jan Bardosz dokłada wszelkich starań, aby jakość materiałów oddawanych do Państwa użytku nie tylko była zgodna z wszelkimi ustalonymi kryteriami, ale też ponad normę.

Tabela Tabela

Sortowanie wytrzymałościowe zgodne ze standardami europejskimi

Drewno konstrukcyjne (tarcica konstrukcyjno-budowlana) jest sortowane wytrzymałościowo metodą wizualną lub maszynową. Wizualne sortowanie drewna odbywa się zgodnie z Polską normą PN-D-94021:2013. Jest to norma zharmonizowana z europejską normą PN-EN 14081-1:2007, zawierającą wytyczne do sortowania wytrzymałościowego drewna w Europie. Obowiązująca dla litego drewna konstrukcyjnego według stosowanej krajowej normy, spełniającej europejskie standardy, klasa KS ma swój odpowiednik w klasie wytrzymałościowej C24 (PN-EN 1995-1-1:2010). Sortowanie maszynowe odbywa zgodnie z normą EN 14081 (arkusze 2, 3 i 4).

W sortowaniu maszynowym wykorzystywane jest urządzenie pozwalające na określenie klasy wytrzymałości tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z EN 338. Dzięki większej precyzji określania jakości materiału (wytrzymałości drewna), stosowanie maszynowego sortowania pozwala na dokładniejsze określenie klasy wytrzymałości drewna, a nawet klas nieosiągalnych dla metody wizualnej (np. C40).

Drewno lite klejone warstwowo to element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włókien. Jednorodne drewno klejone warstwowo to drewno klejone, którego przekrój poprzeczny tworzą warstwy tarcicy jednakowej jakości (klasy wytrzymałości) i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunków.

Wilgotność drewna litego klejonego warstwowo wynosi 15 % (niższy poziom wilgotności niż w przypadku drewna konstrukcyjnego – 20 %). Za właściwości mechaniczne drewna klejonego warstwowo przyjmuje się właściwości poszczególnych elementów warstwowych. Do wykonania elementów klejonych dobiera się odpowiednio wysuszoną i posortowaną tarcicę (pod względem wymiarów i jakości wytrzymałościowej). Jest to niezwykle istotne ze względu na charakterystykę wytrzymałościową wytworzonych elementów klejonych. Tak przygotowana tarcica jest sklejana na długość na wczepy klinowe. Pozyskane z niej długie pasy są następnie składane warstwami i sklejane stykowo na grubość w specjalnych prasach, dając elementy o zaprojektowanym kształcie i wymiarach.

Reakcja na ogień

Palność lub niepalność materiałów budowlanych można w łatwy sposób zidentyfikować ponieważ jest to obowiązkowa informacja (tzw. euroklasa) towarzysząca oznakowaniu CE.

Na oznaczenie euroklasy składa się: klasa podstawowa od A1 (najlepszej) poprzez A2, B, C, D, E lub F oraz dodatkowo dwie uzupełniające: s (1, 2 lub 3) oraz D (0, 1 lub 2). Np. A1 – informuje o tym, że materiał jest całkowicie niepalny, A2 – prawie niepalny, a kolejne klasy od B do F oznaczają coraz większy stopień palności wyrobu. Praktycznie wyroby klas od B do F zapalają się, przy czym im niższa klasa (bliżej F), tym szybciej zapłon następuje. Dodatkowo, im bardziej palny jest wyrób, tym więcej energii wydziela podczas spalania, tym samym zwiększa rozmiar ognia i przyczynia się do szybszego rozwoju pożaru.

Klasyfikacja uzupełniająca s dotyczy wytwarzania dymu, który obok płomieni i temperatury stanowi istotny czynnik zagrożenia i przyczynia się do największej liczby ofiar pożaru. Określa on ilość i szybkość wytwarzania dymu przez palący się wyrób: s1 – mało, s2 – średnio, s3 – dużo.

Klasyfikacja uzupełniająca D dotyczy materiałów spoza klasy A1 i ocenia możliwość tworzenia się płonących kropel i odpadów, które mogą powodować dalsze rozprzestrzenianie się pożaru oraz utrudniać ewakuację: D0 oznacza, że wyrób nie wytwarza płonących kropli, D1 – że jest ich niewiele, D2, że jest ich wiele i są trwałe.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo bez dodatkowych zabezpieczeń zostały zakwalifikowane do klasy D-s2, D0. Przy zastosowaniu specjalnych preparatów chemicznych można zwiększyć odporność ogniową, uzyskując np. klasę C-s2, D0.

Zachowanie drewna w ogniu

Drewno i materiały drewnopochodne są materiałami palnymi. Pomimo palności elementy drewniane zachowują w ogniu dłużej swą wytrzymałość niż na przykład elementy metalowe, podczas gdy elementy metalowe na skutek wysokiej przewodności cieplnej szybko się rozgrzewają i znacznie rozszerzają, tracąc w związku z tym swą wytrzymałość. To w przypadku drewna następuje pod wpływem ognia stosunkowo powolne ich zwęglanie. Płonące drewno pokrywa się warstwą izolacyjną, która jest złym przewodnikiem ciepła i opóźnia przenikanie ciepła w głąb materiału, chroniąc w ten sposób jego partie wewnętrzne i utrudniając jego przepalenie. W ogniu konstrukcje drewniane załamują się stopniowo i powoli, co stwarza dogodne warunki ratownicze.

W celu ochrony przed pożarem drewno jest nasycane lub powlekane środkami przeciwogniowymi.